Sla navigatie over

Lokaal Liberaal is een beleidspartij, een partij van doeners. En dat bewijzen we ook in Moerbeke. Sinds 1847 staan wij als liberalen aan het roer van deze mooie gemeente. We deden dat door steeds visie en durf te tonen, zowel op korte als op lange termijn. In de toekomst zal dit niet anders zijn: we willen dit blijven onderhouden en zelfs versterken.

Als wij plannen maken, kijken we steeds verder dan de voor de hand liggende zaken. Wij vinden het belangrijk ook te kijken naar de ruimere context. De heraanleg van een plein is goed, maar er zijn tegelijkertijd nog vele andere projecten die onze aandacht verdienen. Onze aanpak zal niet onmiddellijk een volledige heraanleg van de omgeving teweegbrengen, maar zorgt ervoor dat we stap voor stap werken aan een volledige vernieuwing van ons dorp.

Nog meer dan in de vorige legislatuur zetten we in op participatie. Als inwoner heb je het mee voor het zeggen in het beleid. En daar gaan we dan ook volledig voor. Je kan zelf voorstellen doen voor projecten. Op voorwaarde dat de andere inwoners ermee instemmen, wordt jouw idee misschien gerealiseerd dankzij de gemeente. Een speeltuintje aanleggen bij jou in de buurt? Een zithoek inrichten op het wijkplein? Een petanque-baan maken in het buurtpark? Als er genoeg mede-inwoners achter jouw idee staan, wordt het realiteit.

Vanzelfsprekend betrekken we iedereen bij ons beleid, zowel jong als oud, andersvalide en minder welgestelden, ... We ijveren ervoor niemand uit te sluiten en maken er een erezaak van genoeg aandacht te schenken aan alle specifieke noden van de inwoners.

Ons beleid bestaat niet uit loze beloftes, want al deze zaken realiseren we binnen een goed afgelijnd financieel kader. ‘Zaaien naar den zak’, zoals ze vroeger zeiden. We passen de uitgaven aan in functie van de inkomsten. Daar staat Lokaal Liberaal voor: ons beleid is gebaseerd op een volledig uitgewerkt plan dat financieel is afgetoetst. Wij houden de gemeentekas daarbij nauwlettend in de gaten.

Domeinen

Moerbeke bevindt zich in een unieke positie. Door de sluiting en de afbraak van de Suikerfabriek ontstond er een enorme open ruimte in het centrum van het dorp. Dit biedt unieke kansen voor de toekomst van Moerbeke. In samenwerking met de gemeente en provincie besliste de eigenaar hoe deze nieuw vrijgekomen terreinen in te vullen. Het uitzicht van de dorpskern, de mobiliteit en de functionaliteit kunnen zo enorm veranderd worden op een gestructureerde en gefaseerde manier. Ze bieden mogelijkheden om iets te doen aan de minder aantrekkelijke en niet-functionele plaatsen in ons dorp.

Lokaal Liberaal liet een masterplan opmaken. Dit plan is als het ware een kapstok, een basis voor toekomstige beleidsmakers. Op die manier kunnen zij, zowel op korte als op lange termijn, op een efficiënte en degelijke manier besturen. Daarbij verliezen ze de belangrijke factoren voor het leven in het dorp niet uit het oog. Daarnaast wil dit plan de troeven van de gemeente zo goed mogelijk in de verf zetten door creatieve oplossingen te vinden voor de huidige en toekomstige uitdagingen voor Moerbeke. Tijdelijke, eenmalige beslissingen maken plaats voor een degelijk, leesbaar en kwalitatief masterplan.

Communiceren en participeren met de Moerbeekse bevolking staat gedurende het ganse traject centraal. De visie van de bevolking op een bruisende, gezellige en veilige dorpskern kan vele mensen enthousiast maken. Daarnaast kan ze ook helpen om, indien nodig, bepaalde lasten te verdedigen en te accepteren met consensus van de bevolking.

De visietekst zorgt er ook voor dat een beleid perfect kan aansluiten bij eerder gemaakte keuzes op lange termijn. Zo zijn er in Moerbeke een heleboel. Denk maar aan de snelweg E34 en het op- en afrittencomplex, de aanleg van de fietssnelweg F41, de bouw van een nieuwe basisschool, de bouw van een nieuw sportcomplex, de inrichting van de suikersite, etc. Deze keuzes moeten steeds gemaakt worden in functie van het algemeen belang, zo niet moeten ze worden gewijzigd.

Wij streven er ten slotte naar een nieuw evenwicht te vinden. We dragen het welbevinden, de veiligheid en de tevredenheid van de inwoners en bezoekers hoog in het vaandel. Daarom willen wij een evenwichtig mobiliteitsbeleid voeren door visie, durf, duidelijkheid en redelijkheid te tonen. Tegelijkertijd is het belangrijk dat deze visie voldoende flexibel is om zich te kunnen aanpassen aan andere overheden. In de toekomst moet het immers mogelijk blijven deze visie actueel te maken en aan te passen.

De land- en tuinbouwsector is een belangrijke speler in de Moerbeekse economie. Tegelijk staat de sector zwaar onder druk. Lokaal Liberaal wil daarom een garantie bieden voor een duurzame en toekomstgerichte ontwikkeling van de lokale land- en tuinbouwsector.

Lokaal Liberaal ijvert voor een bruisend en afwisselend vrijetijdsaanbod voor de gemeente. In Moerbeke zorgen tal van actieve initiatieven voor een leuke en nuttige vrijetijdsinvulling voor jong en oud: jeugdverenigingen, sportverenigingen, culturele verenigingen, … De gemeente steunt daarom in de eerste plaats private initiatieven en neemt pas in tweede instantie zelf initiatief, wanneer de private sector geen aanbod voorziet. Meer dan tien jaar geleden werd zo bijvoorbeeld de gemeentelijke speelpleinwerking ‘De Suikerspin’ opgericht.

We ondersteunen graag erkende verenigingen, zowel op financieel als op logistiek vlak. We willen dat beleid verderzetten. Via objectieve reglementen zorgen we dat jeugd- en sportverenigingen financieel een duwtje in de rug krijgen. Ook blijven we erkende verenigingen logistiek bijstaan en geven we hen nog steeds de kans om gratis, of aan voorkeurstarieven, gebruik te maken van gemeentelijke lokalen.

We zetten ons in om de nieuwe sportsite te ontwikkelen volgens het opgemaakte masterplan. Hiertoe behoort dus ook de nieuwe sporthal met ruimte voor nieuwe sporten. In dit project wordt ook de individuele sporter zonder clublidmaatschap niet vergeten. De sportsite kan daarnaast ook dienen als toeristische meerwaarde.

Het blijft belangrijk onze toeristische troeven extra in de verf te zetten. Toerisme stimuleert immers ook de lokale middenstand en horeca.

Al in de vorige legislatuur werd sterk ingezet op burgerparticipatie. Zo waren er verschillende projecten zoals het masterplan voor de voormalige suikerfabrieksite, het parkje op Coudenborm, het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie, enzovoort. Allen kwamen ze tot stand in samenspraak met de inwoners. Deze legislatuur breiden we deze burgerparticipatie verder uit. Niet alleen bij de uitvoering van het masterplan voor het dorpscentrum, maar standaard bij alle grote infrastructuurwerken krijgen de burgers inspraak.

Er zijn al heel wat inspanningen gedaan op het vlak van communicatie gedurende deze legislatuur. Toch is er nog ruimte voorverbetering. Het is immers cruciaal om te communiceren via verschillende media, iets wat tijdens de huidige periode meer gestructureerd verloopt.

Een goed lokaal sociaal beleid denkt aan iedereen, ook aan hen die moeilijker een plaats vinden in de maatschappij. Een eenzame, een autochtone Moerbekenaar of een nieuwe inwoner: iedereen moet zich thuis voelen in Moerbeke. Het lokaal sociaal beleid creëert voor deze inwoners ontmoetingen.

Op die manier ontstaat er een gevoel van verbondenheid en samenhorigheid met de rest van de gemeenschap. Lokaal Liberaal wil meehelpen om deze mensen uit hun isolement te halen. Dit doen we door hen ondersteuning te bieden of door actie te ondernemen aan de hand van enkele initiatieven. Wij willen middelen aanreiken en kansen bieden om het samenleven te optimaliseren.

Een goed lokaal beleid is essentieel voor een warme gemeente. We streven ernaar de dienstverlening voor elke Moerbekenaar zo groot mogelijk te maken, zodat we alle beoogde doelgroepen op een vlotte manier kunnen bereiken. Lokaal Liberaal wil in dit kader de goede werking van het Sociaal Huis benadrukken. Hun opdracht gaat verder dan enkel de armoedeproblematiek, Lokaal Liberaal wil deze daarom ook blijven ondersteunen.

We willen een gemeente zijn waar gezondheid voorop staat. Om die reden moedigen we keuzes voor een gezonde levensstijl in een gezonde omgeving aan. We doen dit samen met alle diensten, inwoners en organisaties in onze gemeente.

Onderwijs speelt voor ons een onmisbare rol in het beleid. Bestaande initiatieven ter ondersteuning van bijvoorbeeld kinderen met een leerachterstand krijgen nog meer aandacht en willen we versterken. Hiervoor gaan we graag in gesprek met de scholen uit andere schoolnetten. Bovendien namen we het initiatief om deeltijds kunstonderwijs in de gemeente mogelijk te maken.

Lokaal Liberaal streeft naar een slanke overheid. We kiezen zoveel mogelijk voor externe specialisten om werken uit te voeren.

Het is een bewuste keuze om de integratie van de gemeente en het OCMW zo breed mogelijk te realiseren. Het budget voor het OCMW wordt tot het strikte minimum beperkt. Zoveel mogelijk inkomsten en uitgaven worden op de gemeente geboekt, tenzij het wettelijk of praktisch niet anders kan. In de praktijk betekent dit dat de grens tussen het OCMW en de gemeente verdwijnt. Beide organisaties werken voortaan als één bestuur. Voor wie hulp nodig heeft van het OCMW zal dit de drempel verlagen.

De gemeente Moerbeke denkt aan de inwoners hun portefeuille en heeft steeds een fiscaalvriendelijk beleid gevoerd. De gemeente heft nauwelijks andere belastingen naast de aanvullende personenbelasting en de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing. Zo is er bijvoorbeeld geen enkele bedrijfsbelasting. De inkomsten afkomstig van de aanvullende personenbelasting (7%) en van de gemeentelijke opcentiemen (1170) liggen op het Vlaams gemiddelde. Het percentage van de gemeentelijke opcentiemen is evenwel hoog, maar de kadastrale inkomens van de onroerende goederen in Moerbeke worden eerder laag ingeschat. Hierdoor zorgt dit tarief zorgt voor een gemiddelde aanslagvoet vergeleken met elders in Vlaanderen.

Voor de fiscale zaken hangt de gemeente sterk af van beleidsbeslissingen van zowel het Vlaamse en federale niveau als van eigen beleidsbeslissingen. Daar we op het Vlaamse en federale niveau weinig tot geen impact hebben, is dat bij onze de eigen beleidsbeslissingen wel het geval. Deze toetsen we steeds financieel af met het oog op de verdere toekomst. We durven als bestuur ambitie te tonen, maar wel op een financieel correcte en gezonde manier. Ook ons verkiezingsprogramma werd financieel afgetoetst: het bleek een haalbare kaart zonder dat we bijkomende inspanningen van onze inwoners moeten vragen. Dit is uiteraard wel op voorwaarde dat de Vlaamse of federale overheid geen bijkomende lasten oplegt, of er bespaard wordt op de inkomsten van hun kant.

Om de inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden, werd in de legislatuur 2013-2018 een derde van de totale schuld afgelost. De gemeente heeft alle uitgaven en investeringen bekostigd met eigen middelen. Dankzij deze regeling kwam er ruimte om nieuwe initiatieven te lanceren in de volgende bestuursperiode en tegelijk het financieel evenwicht te kunnen behouden.

Lees hier meer over onze nationale standpunten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder