Sla navigatie over

N-VA, verzoener of verzieker?

Over de bouw van de sportsite, maar dan het hele verhaal…

Voor de zesde keer sinds lang, veel te lang… Er werd opnieuw bezwaar ingediend door een aantal buurtbewoners bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de bouw van de sportsite. Of beter gezegd tegen de bouw van de sporthal en tennisvelden. Het bezwaar? Licht- en geluidshinder. Het probleem? Marc Cossaer. 

Waarom dit artikel? 

Marc Cossaer, voorzitter en gemeenteraadslid van N-VA Moerbeke pretendeert in Moerbeke de verzoener te zijn tussen ‘de buren’ en het gemeentebestuur. Maar de realiteit is spijtig genoeg anders. We poogden al die tijd het dossier uit de pers te houden. Het gemeentebestuur prefereert om dit delicaat dossier in geheime zitting te bespreken om iedereen op de hoogte te houden en tegelijkertijd niemand tegen de borst te stoten. Om de zaak niet meer te verhitten dan nodig. Keer op keer riepen we op tot kalmte, respect voor elkaar, een milde toon, ook al krijgen we die amper in return. Minstens twintig pogingen tot compromis later beweert N-VA Moerbeke nu opnieuw dat wij, Open Vld, niet bereid zijn opofferingen te maken en te verzoenen. Volgens Marc Cossaer lossen we geen enkel van de vragen van de buurtbewoners in, wat voor hem voldoende reden is om opnieuw bezwaar in te dienen tegen de bouw van de sportsite. Of beter gezegd tegen de bouw van de sporthal en tennisvelden, want het kunstgrasveld en de twee natuurgrasvelden die ondertussen in gebruik zijn staan niet ter discussie. Die zijn vergund en dat zal zo blijven. Honderden sporters, supporters en trainers daarentegen die wachten op een nieuwe sporthal, nieuwe tennishal, degelijk sanitair en écht plaats om samen te komen en elkaar te ontmoeten na het sporten staan bijna letterlijk al maanden in de kou. Een klassieke ‘burenruzie’ waarbij niemand nog goed kan doen resulteerde in een koppigheid die onverzoenbaar lijkt. De bouw van de sporthal wordt gebruikt als politieke pasmunt tegen KFCM, en daar zijn wij allemaal, alle Moerbekenaren de dupe van. 

Dhr Cossaer, gemeenteraadslid voor N-VA, maakt gretig gebruik van de verzuring op eigen bodem. Hij fungeert in deze officieel als objectief verdediger van de belangen van de Moerbeekse burger maar vergeet daarbij vooral zichzelf niet… het zou hem dienaangaande sieren indien hij hieromtrent eens volledig open kaart zou spelen, doch dit is waarschijnlijk een brug te ver…

We keren even terug in de tijd: 

12 september 2017: Het masterplan van de sportsite werd goedgekeurd op de gemeenteraad.

10 januari 2018: aanvraag omgevingsvergunning voor bouw van kunstgrasterrein en één natuurgrasveld (fase 1) → bezwaar wordt ingediend bij gemeentebestuur én in tweede fase bij provincie door buurtbewoner. Na overleg tussen betrokken buurtbewoner en gemeentebestuur worden maatregelen getroffen wat betreft licht. Een dading wordt gesloten, de werken kunnen van start.

Ondertussen bereiken ons nog bezorgdheden omtrent licht- en hoofdzakelijk geluidsoverlast door twee andere buurtbewoners, waarop het gemeentebestuur besluit, na het laten opmaken van een geluidsstudie, een geluidsmuur aan te leggen ter hoogte van het kunstgrasveld, gezien de intensiteit waarmee dit terrein zal gebruikt worden. Een kunstgrasterrein heeft namelijk als voordeel dat het vaker bespeelbaar is dan een natuurgrasterrein. Om te kunnen voldoen aan hetgeen we beloofden, namelijk niet meer hinder in de nieuwe situatie dan in de oude, besluiten we te investeren in de aanleg van een geluidsmuur. 

14 mei 2018: aanvraag omgevingsvergunning geluidsmuur. Helaas… Ook hiertegen wordt bezwaar ingediend door diezelfde buren die een geluidsmuur vroegen. Nochtans is er dankzij die geluidsmuur in de nieuwe situatie beduidend minder overlast dan in de oude situatie, zeker kant Dorpvaart. De provincie verleent toch een vergunning voor de bouw van de geluidsmuur op 15 november 2018, mits voorwaarde dat geluidsmuur aan kant kerkhof een hoogte krijgt van vijf meter in plaats van de voorziene drie meter. Het kwaad is geschied, de uitvoering van de geluidsmuur loopt hierdoor maar liefst één jaar vertraging op. 

14 juli 2018: Vlaams minister van Sport Ben Weyts kondigt subsidies aan voor de nieuwe sportsite in Moerbeke. Dankzij een goed onderbouwd subsidiedossier ontvangen we maar liefst €950.000 subsidies voor de bouw van de nieuwe sportsite. De voorwaarden? Extra aandacht voor duurzaamheid, innovatie en nieuwe bovenlokale sporttakken. Padel in dit geval. Tot grote tevredenheid van raadslid Marc Cossaer, die zelfs éxtra mogelijkheden ziet. Ik citeer: ‘“Ook voor een mogelijke fietsbrug over de E34 en voor de bouw van een geluidswand langs die snelweg ter hoogte van de Kruisstraat, kan de gemeente Vlaamse subsidies binnenhalen”, zegt N-VA-voorzitter Marc Cossaer. Maar helaas… geen subsidies tot op vandaag. De enige subsidies die we wel toegekend kregen zijn die voor de bouw van de sportsite, waartegen raadslid Cossaer bezwaar indient.

8 augustus 2018: aanvraag omgevingsvergunning sporthal, parking en tennisvelden. Gelijklopend met bezwaar tegen de bouw van de geluidsmuur, komt er ook een bezwaar tegen de bouw van de sporthal. De provincie verleent (gelijktijdig met geluidsmuur) de vergunning voor de bouw van de sporthal, parking en tennisvelden. Het vervolg kennen jullie ondertussen…  bezwaar. Toch wat de bouw van de sporthal betreft, want voor de geluidsmuur staakt men de strijd, die mag aangelegd worden. Wat nieuw is, is dat men beroep indient bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en met hoogdringendheid de schorsing vraagt en dus vraagt de werken onmiddellijk stil te leggen in afwachting van de behandeling van de zaak ten gronde. Later beslist de Raad dat er geen sprake is van hoogdringendheid, wij mogen met andere woorden verder bouwen.

19 september 2018: de aanleg van het kunstgrasterrein en het eerste natuurgrasterrein gaat van start.

Wie is de verzoener?

We rollen van de ene verzoeningspoging in de andere. Verzoeningspoging tussen gemeentebestuur en bezwaarindieners, verzoeningspoging in overleg met KFCM, verzoeningspogingen met alle politieke fracties… Het resultaat? We eindigen alleen aan tafel met CD&V, bezwaarindieners en KFCM. Maar waar is Marc Cossaer? Verzoener of verzieker? U kiest maar.

Supporters worden geweerd aan de noordkant van het voetbalterrein, er worden doeken op hoogte voorzien om inkijk van op de (toekomstige) tribune in de tuin van de buren te voorkomen, er worden doeken op grondhoogte voorzien om inkijk van supporters in de tuinen van de buren te voorkomen. De dug-outs worden verplaatst naar de zuidkant om geluidsoverlast te voorkomen. We proberen te dweilen met de kraan open in afwachting van beterschap door de beloofde geluidsmuur, maar die muur botste op bezwaar. Waardoor we minstens één jaar vertraging oplopen.

30 januari 2020: Hun advocaat stapt bij monde van de bezwaarindieners naar de pers: “Bouw nieuwe sportsite op de helling?” In het artikel lezen we “De uitgevoerde MER-screening is ontoereikend. De totale impact van geluids- en lichtoverlast is niet onderzocht. De site telt tien sportvelden, een evenementenplein en grote sporthal. Die impact is veel groter dan van een paar oefenveldjes,” U leest het goed… Tien sportvelden, een evenementenplein… Ook Marc Cossaer leest dit en gaat op pad in de Moerhofstraat en Dorpvaart. Deur aan deur, om te verzoenen.
Laat ons duidelijk zijn, er zullen nooit tien voetbalvelden in Moerbeke liggen en een evenementenplein was nooit het plan. Dat is meermaals geduid. Wij willen een volleybaltornooi, daar gaat het over. Het dossier wordt opgeklopt, het politiek spel wordt niet correct gespeeld. Men verspreidt desinformatie om de publieke opinie te bespelen, creëert kampen op kap van sportief Moerbeke. Die zenuwachtig worden, terecht. Petities schieten als champignons uit de grond, sportief Moerbeke laat zich horen. Ze zijn de politieke spelletjes meer dan terecht beu. Ze willen sporten!

11 juni 2021: Heel slecht nieuws. We vernemen dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunning voor de nieuwe sportsite vernietigde naar aanleiding van een klacht. Dit betekent dat alle werken op de sportsite per onmiddellijk dienen stilgelegd te worden in afwachting van een nieuwe omgevingsvergunning. De licht- en geluidsstudie heeft enkel rekening gehouden met de voetbalterreinen en de tribune en niet met de tennisterreinen en padelterrein waardoor niet met zekerheid kan aangetoond worden dat de overlast in de nieuwe situatie effectief minder is dan in de oude situatie (2017). Men is van oordeel dat de nieuwe sportsite wel in de omgeving past, maar dat we het tegendeel moeten kunnen staven met cijfers. We kiezen ervoor verder niet via de pers te reageren, een stevige dreun, maar we hielden de moed er in. 

Opmaak akoestische studie

Zo gezegd, zo gedaan. Een extra akoestische studie wordt gemaakt door een van de beste akoestische bureaus van België. Een studie die online raadpleegbaar wordt gesteld voor iedereen, die mondeling wordt toegelicht aan buurtbewoners, gemeenteraadsleden, sportliefhebbers… Die één op één opnieuw en opnieuw en opnieuw wordt toegelicht aan al wie daar vragende partij voor is, zo ook Marc Cossaer. Met de toelichtingen proberen we het document leesbaar te maken, want akoestiek is geen eenvoudige materie. Opnieuw van de ene verzoeningspoging naar de andere, gesterkt door volledig cijfermateriaal deze keer. Het is duidelijk voor iedereen die de studie leest: er zal niet meer hinder zijn in de nieuwe situatie t.o.v. de huidige. Op sommige plaatsen, hoofdzakelijk kant Dorpvaart, gaat het zelfs om een reducering van 11 decibel. Dat is vergelijkbaar met het verschil in geluid tussen een stofzuiger en een wekker. En opnieuw… Bezwaar. 

De cijfers worden openlijk in vraag gesteld door N-VA, men gelooft niet wat door experts werd opgemaakt en meermaals werd toegelicht. Gemeenteraadslid Marc Cossaer meent opnieuw verzoener te kunnen spelen en belt, mailt, sms’t in de hoop antwoorden te kunnen krijgen op vragen. En die krijgt hij, we proberen het juridisch spel ondertussen transparant te spelen en blijven in overleg gaan met iedereen die meent niet gehoord te worden. Er zijn meerdere discrete meetings tussen buurtbewoners, gemeentebestuur en sportverenigingen. Tussen bezwaarindieners en gemeentebestuur. Maar dezelfde klepel blijft slaan: het akoestisch onderzoek klopt niet en alles is de schuld van de voorzitter van KFCM. Men vraagt zelfs zijn ontslag als een van de voorwaarden om de bezwaren te kunnen doen ophouden. Meer zelfs: een volwaardige geluidsmuur ter hoogte van Dorpvaart en volledige kant Moerhofstraat, geen voetbal op zondag, geen (senioren)voetbal tijdens de zomervakantie, sluiten van het sportcafé om 00:00, zelfs tijdens het weekend na een volleybalwedstrijd, geen communiefeesten en geen babyborrels. Met alle goede wil van de wereld, onmogelijk om hierin tot een compromis te komen. Een aantal voorwaarden zijn niet uitvoerbaar, ofwel omwille van budgettaire redenen, ofwel omwille van de locatie, ofwel omwille van de werkbaarheid van onze sportverenigingen die we eveneens dienen te bewaken. Alle bemiddelende gesprekken die hebben plaats gevonden bleken tijdsverspilling. Het resultaat? Opnieuw bezwaar, deze keer zelfs aangevuld met informatie, die tijdens de bemiddelende vertrouwelijke gesprekken werden gedeeld met bezwaarindieners en misvormd werd. Elke vorm van vertrouwen is zoek. En dan lezen we in de krant dit: “Het gemeentebestuur maakt het zichzelf moeilijk. De werken werden stilgelegd na klachten van buren omdat er een overlast aan geluid dreigde te komen”, zegt Cossaer. “De buurtbewoners vroegen niet meer of niet minder dan een geluidswand die de site zou afschermen van geluid en licht. Onze fractie steunde die vraag. Maar de gemeente is daar nooit echt op ingegaan.” Dit is uiteraard onzin, aangezien 4 van de 5 bezwaarindieners aan de Dorpvaart wonen. De uitbreiding van de muur naar de Moerhofstraat zou, in tegenstelling tot wat Cossaer dus beweert, de problemen niet oplossen. 

Verzoener of verzieker? U kiest maar. 

Witte rook

Maar… Er komt witte rook. In zitting van 18 augustus 2022 verleende de provincie opnieuw een vergunning voor de bouw van de sportsite, mits enkele voorwaarden. 

  • Zo mag het padelterrein voorlopig niet aangelegd worden binnen de bestaande vergunning. Daarvoor zullen we een nieuwe omgevingsvergunning moeten aanvragen.
  • De aluminium reclameborden rond het kunstgrasterrein dienen verwijderd te worden. Die zijn echter al weggehaald sinds geruime tijd na overleg met de buren, Farys en KFCM.
  • Op het voorplein mogen geen evenementen plaatsvinden die geluids- of lichthinder teweeg brengen. Wat ook nooit onze intentie is geweest en meermaals werd verduidelijkt. De bedoeling is dat hier loop- of fietsomlopen kunnen starten en stoppen. 

Toch werd er opnieuw beroep ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwisting, de onzekerheid voor onze sportverenigingen blijft bestaan. Maar het goede nieuws is dat we mogen bouwen, eindelijk. En dat zullen we ook doen. De doorlooptermijnen voor een bezwaarprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan makkelijk tot twee jaar oplopen, in afwachting daarvan is het toegestaan de site verder af te werken en ze ook in gebruik te nemen.

De tribune, opslagruimte voor sportverenigingen, sporthal, tennishal, kleedkamers, tennisterreinen, cafetaria en parking worden zo snel als mogelijk afgewerkt. Onze sportverenigingen hebben meer dan dringend nood aan nieuwe infrastructuur en daar zullen we hard voor blijven werken. Wij gaan door. De juridische procedureslag dient gevoerd te worden door juristen, niet in een gemeenteraadszitting, niet in geheime zitting en al zeker niet via de pers. Wij concentreren ons op de afwerking van de sportsite. We spelen het incorrect politiek spel niet mee.

We willen bouwen, we willen correcte informatie, discretie. We willen kunnen vertrouwen op de gemeenteraadsleden die wél met de nodige ernst het dossier nauw opvolgen, die mee zoeken naar oplossingen en verzoenen in plaats van verzieken. 

We willen sporten!

Overzicht van de eisen/voorwaarden:

  • Voorwaarde 1: Seniorenvoetbal buiten het centrum tijdens de zomermaanden.
  • Voorwaarde 2: Geen voetbal op zondag.
  • Voorwaarde 3: Verontschuldigingen van de voorzitter KFCM t.a.v. de buurtbewoners en aftreden van de voorzitter van KFCM.
  • Voorwaarde 4: Volwaardige geluidswand ter hoogte van Moerhofstraat en volledige kant Dorpvaart.
  • Voorwaarde 5: Sluitingsuur 00:00 van de kantine & Sportcafé

Overzicht krantenartikels

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder