Sla navigatie over

Juiste informatie over de toekomst van de suikersite

Lut van de Vijver: “Nu het PRUP in werking is getreden lopen de gemeentelijke acties verder. We konden vaststellen dat de aanvraag omgevingsvergunning door de firma Durabrik loopt voor de bouw van appartementsgebouwen langs de westkant van de site. We vragen dat het college ons op de hoogte houdt en met hen overlegt over de mogelijke invulling van de site. We willen ook weten aan welke initiatieven de gemeente denkt qua investeringen. Ook willen we weten welke planbaten of planschade in aanmerking komt en waarmee de gemeente dus rekening moet houden.

Schepen Thierry Walbrecht begrijpt de vraag van CD&V niet goed. “Het antwoord op al deze vragen staat in het PRUP. CD&V heeft mee het positief advies over het PRUP vanuit de gemeenteraad goedgekeurd, ik veronderstel dat ze toch wisten wat ze goedkeurden? De gemeente zal geen enkele investering doen aangezien dit mee is berekenend in de ontwikkeling van de site zelf. De site is in private handen, dus eventuele ontwikkelingen zullen de wettelijk voorziene procedures doorlopen, daarover kan en zal vooraf geen overleg met de gemeenteraad mogelijk zijn. Ook de opmerking over de planbaten of -schade doen niet terzake: deze zijn door niemand verschuldigd, aangezien het over een totaal masterplan gaat waarbij baten en schade in evenwicht zijn. Wat de kmo-zone betreft, lopen er onderhandelingen tussen Interwaas en de private eigenaar, hierin is de gemeente momenteel dus ook geen betrokken partij. Zij zullen het in eerste instantie eens moeten geraken over de prijs voor de gronden. Pas als deze gesprekken tot succes leiden, zal de gemeente samen met Interwaas over de concrete invulling kunnen overleggen.”


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder